Positiv samfunnseffekt av forsoning

Kriminalitet har mange negative ringvirkninger, blant annet brutte og dårlige relasjoner med sine barn, familie, kollegaer og samfunnet. Dette er ringvirkninger som slår ut negativt både fysisk, psykisk og økonomisk og som medfører økt belastning på sykehus, psykiatri, politi, rettsvesen og kriminalomsorgen.

Stiftelsen Breakthrough bidrar med tiltak der den innsatte får mulighet til å ta ansvar som bidrar til gjenopprettende og forsonende prosesser ovenfor seg selv, familie, offer og samfunn. Deltagere av kurset og ansatte i fengsel forteller om positive resultater fra kursene Arbeidet med å måle effektene og bedre kursene er et kontinuerlig arbeid. 

Positiv samfunnseffekt av forsoning

Kriminalitet har mange negative ringvirkninger, blant annet brutte og dårlige relasjoner med sine barn, familie, kollegaer og samfunnet. Dette er ringvirkninger som slår ut negativt både fysisk, psykisk og økonomisk og som medfører økt belastning på sykehus, psykiatri, politi, rettsvesen og kriminalomsorgen.

Vi I Breakthrough har erfart at tiltak der den straffedømte opplever ansvarliggjøring og forsoning ovenfor familie, offer og samfunn kan redusere disse negative ringvirkningene.

«Det skal gis tilbud om gjenopprettende prosess under straffegjennomføringen.»

«Det skal gis tilbud om gjenopprettende prosess under straffegjennomføringen.»

Jamfør Straffegjennomføringsloven § 2, annet ledd

Gjenopprettende prosesser

Breakthroughs kurs tar sikte på å lede den domfelte, offeret, deres barn og de pårørende gjennom forsoning og en gjenopprettende prosesser. Vi gjennomfører våre kurs ved Bastøy, Eidsberg og Oslo fengsel, oppstart av kurs på Trøgstad i vår, med gode tilbakemeldinger fra de innsatte og fengselsledelsen. 

Vårt tilbud kan hjelpe Kriminal-omsorgen med å gi det tilbudet straffegjennomføringsloven § 2 lovfester. Dette er til stor verdi for alle berørte og samfunnet i sin helhet.

Målsetning

  • Tilby Forsoningskurs i alle herre og kvinnefengsler. For å få dette til er vi avhengig av  flere medarbeidere og frivillige som bidrar og at vi sikrer stabile inntektskilder over tid.
  • Levere forsoningskurs i og utenfor fengsel som bidrar til gjenopprettende og forsonende prosesser ovenfor seg selv, barn, familie, venner og offer.
  • Måling av forbedringer og samfunnseffekter. Erfaringsdata skal brukes til å videreutvikle kurstilbudene.
Asset 27

Erfaringer fra Kriminalomsorgen

Gjenopprettende og forsonende prosesser

Stiftelsen Breakthrough tilbyr et forsoningskurs hvor målet er å oppnå nytteeffekt på både individ- og samfunnsnivå. Ved å gi deltakerne eierskap over sine egne ansvarliggjørende, gjenopprettende og forsonende prosesser ønsker vi å oppnå følgende effekter for individ og samfunn:

  • Positiv samfunnseffekt
  • Reduksjon av tilbakefall og kriminalitet
  • Forbedret forhold til familie og venner
  • Gjenopprettende prosesser i forhold til offer
  • Forberedelse mot løslatelse
  • Tidligere løslatelse
  • Positive ringvirkninger i fengsel

For å oppnå denne målsetningen har vi utarbeidet en endringsprosess illustrert gjennom en «Impact Management Plan». Denne planen gjør det mulig å effektivt å formidle vår målsetting, arbeidsprosesser og effekter som gir et godt underlag for videreutvikling av Forsoningskurset vi tilbyr. Planen kan lastes ned ved å klikke på knappen under.

Kontakt

På nåværende tidspunkt tilbyr vi forsoningskurset ved Bastøy, Eidsberg og Trøgstad fengsel. I vår blir det også oppstart på Trøgstad fengsel. Vi jobber hele tiden med å utvide tilbudets rekkevidde. Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker å tilby kurset ved deres fengsel.

Hvis det skulle være noen andre spørsmål om Breakthrough og vårt Forsoningskurs er det bare å ta kontakt.